Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Ban điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT : Ông LÊ VĂN HÙNG
Thành viên HĐQT : Ông NGUYỄN LÊ DŨNG
Thành viên HĐQT : Ông TRƯƠNG QUANG THỐNG
Thành viên HĐQT : Ông HOÀNG PHONG GIAO
Thành viên HĐQT : Ông BÙI MINH TUẤN
   
 

BAN KIỂM SOÁT & THƯ KÝ

 
Trưởng BKS : Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Thành viên BKS : Bà ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LINH
Thành viên BKS: Ông TỪ VĨ TRÍ
Thư ký              : Bà NGUYỄN NGỌC LIÊN KHƯƠNG
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

 
Tổng Giám đốc :
Phó Tổng Giám đốc :
 
Ông NGUYỄN LÊ DŨNG
Ông TRƯƠNG QUANG THỐNG
 
 
 
CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG:               

Bộ phận Hành chính - Nhân sự
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác Tổ chức – Lao động tiền lương – Hành chánh – PR
- Giám đốc Bộ phận : Ông TRẦN ANH PHÚ    

Bộ phận Kế toán Tài chính :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong hạch toán kinh tế toàn Công ty, các Đơn vị trực thuộc.
- Kế toán trưởng Bà NGUYỄN NGỌC LIÊN KHƯƠNG
   

Bộ phận Đầu tư :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác đầu tư, các mặt bằng  và xây dựng chiến lược kinh doanh.
-  Phụ trách Bộ phận : Ông TRẦN ANH PHÚ
   
Sơ đồ tổ chức