Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Ban điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT : Ông LÊ VĂN HÙNG
Thành viên HĐQT : Ông NGUYỄN LÊ DŨNG
Thành viên HĐQT : Bà NGUYỄN KIM HẬU
Thành viên HĐQT : Bà LÊ THỊ TƯỜNG VY
Thành viên HĐQT :  Bà TRƯƠNG THỊ THANH LUÂN
   
 

BAN KIỂM SOÁT & THƯ KÝ

 
Trưởng BKS : Ông LÊ NGỌC NGUYÊN HOÀNG
Thành viên BKS : Ông TỪ VĨ TRÍ
Thành viên BKS: Ông HUỲNH VĂN TOÀN
Thư ký              : Bà HOÀNG THỊ QUỲNH NHI
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

 
Tổng Giám đốc :
Phó Tổng Giám đốc :

Ông NGUYỄN LÊ DŨNG
Ông NGUYỄN NGỌC PHỤNG
 
 
 
CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG:              

Bộ phận Hành chính - Nhân sự
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác Tổ chức – Lao động tiền lương – Hành chánh – PR
- Giám đốc Bộ phận : Ông TRẦN ANH PHÚ    

Bộ phận Kế toán Tài chính :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong hạch toán kinh tế toàn Công ty, các Đơn vị trực thuộc.
- Phụ trách Kế toán  Bà HOÀNG THỊ QUỲNH NHI
   

Bộ phận Đầu tư :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác đầu tư, các mặt bằng  và xây dựng chiến lược kinh doanh.
   
   
Sơ đồ tổ chức