Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin BTSC
CBTT về việc giải trình chậm CBTT bất thường
CBTT về việc giải trình chậm CBTT bất thường
CBTT về việc hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
CBTT về việc hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
CBTT Thay đổi nhân sự Thành viên BKS NK 2022-2027
CBTT Thay đổi nhân sự Thành viên BKS NK 2022-2027
CBTT miễn nhiệm, bầu bổ sung TV BKS và thông qua danh sách ứng cử viên TV BKS NK 2022-2027
CBTT miễn nhiệm, bầu bổ sung TV BKS và thông qua danh sách ứng cử viên TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
CBTT về việc miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm Phụ trách kế toán
CBTT về việc miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm Phụ trách kế toán
CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
CBTT Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật, Thành viên BKS
CBTT Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật, Thành viên BKS