Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin BTSC
Báo cáo Tài chính năm 2022
Báo cáo Tài chính năm 2022
CBTT CV giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2021
CBTT CV giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2021
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
CBTT định kỳ BC Tài chính 4.2022
CBTT định kỳ BC Tài chính 4.2022
CBTT giải trình chênh LNST so với cùng kì năm 2021
CBTT giải trình chênh LNST so với cùng kì năm 2021
CBTT Đơn từ nhiệm TV.HĐQT
CBTT Đơn từ nhiệm TV.HĐQT
CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo Tài chính Năm 2022
CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo Tài chính Năm 2022
CBTT về việc chia cổ tức năm 2021
CBTT về việc chia cổ tức năm 2021
CBTT về Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
CBTT về Nhân sự Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty