Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
12/08/2022
Báo cáo tình hình quản trị
Báo cáo tình hình quản trị
25/07/2022
Dịch vụ thương mại
Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa. Giao nhận (Logistics), vận chuyển quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu.
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021
CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo Tài chính Năm 2022
CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo Tài chính Năm 2022
CBTT về việc chia cổ tức năm 2021
CBTT về việc chia cổ tức năm 2021
Ban điều hành
Thông tin cơ cấu tổ chức và các thành viên ban điều hành công ty
CBTT về Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
CBTT về Nhân sự Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)