Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
18/01/2023
CBTT định kỳ BC Tài chính 4.2022
CBTT định kỳ BC Tài chính 4.2022
CBTT giải trình chênh LNST so với cùng kì năm 2021
CBTT giải trình chênh LNST so với cùng kì năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị
Báo cáo tình hình quản trị
12/01/2023
CBTT Đơn từ nhiệm TV.HĐQT
CBTT Đơn từ nhiệm TV.HĐQT
Dịch vụ thương mại
Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa. Giao nhận (Logistics), vận chuyển quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu.
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021
CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo Tài chính Năm 2022
CBTT về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo Tài chính Năm 2022