Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
Dịch vụ thương mại
Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa. Giao nhận (Logistics), vận chuyển quốc tế và dịch vụ xuất nhập khẩu.
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
20/10/2021
CBTT về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CBTT về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CBTT Giải trình chênh lệch BCTC Qúy 3.2021
CBTT Giải trình chênh lệch BCTC Qúy 3.2021
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CBTT giải trình BCTC Quý 2/2021
CBTT giải trình BCTC Quý 2/2021
CBTT giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2021
CBTT giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2021