Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin tức - Sự kiện
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
CBTT về việc miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm Phụ trách kế toán
CBTT về việc miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm Phụ trách kế toán
CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
CBTT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
CBTT Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật, Thành viên BKS
CBTT Đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Quang Nhật, Thành viên BKS
CBTT về việc bổ nhiệm P.TGĐ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
CBTT về việc bổ nhiệm P.TGĐ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
CBTT Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty CP Giao nhận Bến Thành
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
09/08/2023
Báo cái tài chính giữa niên độ 2023 (Đã kiểm toán)
Báo cái tài chính giữa niên độ 2023 (Đã kiểm toán)
CV giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
CV giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023