banner slider 2
Banner 1
Ban điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT : Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Thành viên HĐQT : Ông TRƯƠNG QUANG THỐNG
Thành viên HĐQT : Ông VŨ ĐÌNH THI
Thành viên HĐQT : Ông BÙI TUẤN NGỌC
Thành viên HĐQT : Ông BÙI MINH TUẤN
   
 

BAN KIỂM SOÁT & THƯ KÝ

 
Trưởng BKS : Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Thành viên BKS : Ông TÔ PHAN TRUNG THÁI
Thành viên BKS: Ông TRẦN THANH TÙNG
Thư ký              : Bà VÕ THỊ KIM YẾN
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

 
Tổng Giám đốc :
Phó Tổng Giám đốc :
 
Ông NGUYỄN LÊ DŨNG
Ông TRƯƠNG QUANG THỐNG
 
 
 
CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG:                    

Bộ phận Đầu tư :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác đầu tư và quản lý kho bãi.
- Phó Giám đốc Bộ phận : Ông HÀ HỒ LẠC    

Bộ phận Kế toán Tài chính :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong hạch toán kinh tế toàn Công ty, các Đơn vị trực thuộc.
- Giám đốc Bộ phận kiêm kế toán trưởng Bà NGUYỄN THỊ KIM NGA
   

Bộ phận Hành chính - Nhân sự :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác Tổ chức – Lao động tiền lương – Hành chánh – PR
- Giám đốc Bộ phận : Ông TRẦN ANH PHÚ
   

Sơ đồ tổ chức :


Sơ đồ tổ chức