Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Ban điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT : Ông LÊ VĂN HÙNG
Thành viên HĐQT : Ông NGUYỄN LÊ DŨNG
Thành viên HĐQT : Bà NGUYỄN KIM HẬU
Thành viên HĐQT : Bà LÊ THỊ TƯỜNG VY
Thành viên HĐQT :  Bà TRƯƠNG THỊ THANH LUÂN
   
 

BAN KIỂM SOÁT & THƯ KÝ

 
Trưởng BKS : Ông LÊ NGỌC NGUYÊN HOÀNG
Thành viên BKS : Ông TỪ VĨ TRÍ
Thành viên BKS: Ông HUỲNH VĂN TOÀN
Thư ký              : Bà HOÀNG THỊ QUỲNH NHI
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

 
Tổng Giám đốc :
Phó Tổng Giám đốc :

Ông NGUYỄN LÊ DŨNG
Ông NGUYỄN NGỌC PHỤNG
 
 
 
CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG:              

Bộ phận Hành chính - Nhân sự
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác Tổ chức – Lao động tiền lương – Hành chánh – PR
- Giám đốc Bộ phận : Ông TRẦN ANH PHÚ    

Bộ phận Kế toán Tài chính :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong hạch toán kinh tế toàn Công ty, các Đơn vị trực thuộc.
- Kế toán trưởng Bà HOÀNG THỊ QUỲNH NHI
   

Bộ phận Đầu tư :
Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành công tác đầu tư, các mặt bằng  và xây dựng chiến lược kinh doanh.
- Phó Giám đốc Bộ phận : Ông VÕ HOÀNG TRÚC
   
Sơ đồ tổ chức