Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tin BTSC
CBTT  NQ Người có liên quan của Người nội bộ.
CBTT NQ Người có liên quan của Người nội bộ.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CBTT về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
CBTT về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
CBTT Báo cáo thường niên 2023
CBTT Báo cáo thường niên 2023
CBTT NQ về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
CBTT NQ về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
CV Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
CV Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm 2022
CBTT VỀ NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG
CBTT VỀ NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG
CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023
CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023
CBTT GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST SO VỚI CÙNG KỲ 2022 CỦA BCTC QUÝ 3.2023 2022
CBTT GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST SO VỚI CÙNG KỲ 2022 CỦA BCTC QUÝ 3.2023 2022