Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA BSC - (ĐĂNG TẢI NGÀY: 18/8/2023)
I/ Thông báo ĐHĐCĐ bất thường 2023:

1. Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
2. Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm

II/ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023:
 1. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
 2. Dự thảo Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội
 3. Tờ trình về việc Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư, thời gian thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, Nhà hàng Vĩnh Lộc và tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc Bến Thành bằng phương thức chào bán cổ phiếu.
4. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2022-2027).

III/ Dự Thảo Quy chế và Biểu mẫu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):

A. Dự thào Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

B. Biểu mẫu bầu bổ sung thành viên BKS:
1. Giấy đề cử thành viên BKS - Áp dụng cho cổ đông
2. Giấy đề cử thành viên BKS - Áp dụng cho nhóm cổ đông kèm biên bản họp nhóm cô đông
3. Giấy đề nghị ứng cử thành viên BKS 
4. Mẫu khai sơ yếu lý lịch thành viên BKS 

IV. Biểu mẫu:
1. Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023
2. Thẻ Biểu quyết
3. Phiếu biểu quyết các vần đề chung tại Đại hội
4. Phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027


V. Dự thảo Nghị quyết:
* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023

VI. Hồ sơ sau ĐHĐCĐ bất thường 2023  (08/9/2023):
1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu 
3. Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội
4. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS NK 2022-2027