Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Đại hội đồng cổ đông 2024
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA BSC - (ĐĂNG NGÀY: 26/2/2024)

I/ Thông báo mời họp:
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

II/ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024:
1. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội 
3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng hoạt động 2024 của TGĐ
4. Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng Quản trị 2023 và phương hướng hoạt động 2024
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
6A. Báo cáo Tài chính 2023 đã được kiểm toán
7. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2023
8. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2024
9. Tờ trình về việc điều chỉnh một phần nội dung trong Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 08/9/2023.
10.Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

*** Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (18/03/2024):
11. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 
12. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 
13.Tờ trình về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

III. Dự thảo Nghị quyết:
* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

IV. Biểu mẫu:
1. Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
2. Thẻ biểu quyết
3. Phiếu biểu quyết

VI. Hồ sơ sau Đại hội: (22/03/2024):
1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
2. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
3. Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội