Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Đại hội đồng cổ đông 2023

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA BSC - (ĐĂNG TẢI NGÀY: 30/3/2023)

I/ Thông báo mời họp:

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

II/ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023:
1. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
2. Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội 
3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2022 và phương hướng hoạt động 2023 của TGĐ
4. Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng Quản trị 2022 và phương hướng hoạt động 2023 
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022
8. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2023
9. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023
10. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
12. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

III/ Dự Thảo Quy chế và Biểu mẫu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  nhiệm kỳ IV (2022-2027):

A. Dự thảo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, 2022-2027

B. Biểu mẫu bầu bổ sungThành viên Hội đồng Quản trị:

1. Giấy đề cử thành viên HĐQT - Áp dụng cho cổ đông
2. Giấy đề cử thành viên HĐQT - Áp dụng cho nhóm cổ đông kèm Biên bản họp nhóm cổ đông
3. Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT
4. Mẫu khai Sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT

IV. Biểu mẫu:
1. Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
2. Thẻ biểu quyết
3. Phiếu biểu quyết các vấn đề chung tại ĐHĐCĐ
4. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

V. Dự thảo Nghị quyết:
* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

VI. Hồ sơ sau Đại hội (21/4/2023):
1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
3. Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội
4. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027