Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Đại hội đồng cổ đông 2022
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA BSC - (ĐĂNG NGÀY: 01/04/2022)

I/ Thông báo mời họp:

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II/ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022:
1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban TGĐ
4. Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
6. Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (SỬA ĐỔI)
8. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
9. Tờ trình Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 (SỬA ĐỔI)
10 Tờ trình thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu 25%,35%,45%,65%,75% mà không phải chào mua công khai (SỬA ĐỔI)
11. Tờ trình Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 
12. Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

III/ Dự Thảo Quy chế và Biểu mẫu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027):
A.
Dự thảo Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

B. Biểu mẫu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị:
1. Giấy đề cử Thành viên HĐQT - Áp dụng cho cổ đông
2. Giấy đề cử Thành viên HĐQT - Áp dụng cho nhóm cổ đông kèm Biên bản họp nhóm cổ đông
3. Giấy đề nghị tự Ứng cử Thành viên HĐQT.
4. Mẫu khai Sơ yếu lý lịch Thành viên Hội đồng Quản trị.

C. Biểu mẫu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:
1. Giấy đề cử Thành viên BKS - Áp dụng cho cổ đông
2. Giấy đề cử Thành viên BKS - Áp dụng cho nhóm cổ đông kèm Biên bản họp nhóm cổ đông
3. Giấy đề nghị tự Ứng cử Thành viên BKS.
4. Mẫu khai Sơ yếu lý lịch Thành viên Ban kiểm soát.

IV. Dự thảo Nghị quyết:
* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

V. Biểu mẫu:
1. Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
2. Thẻ biểu quyết
3. Phiếu Biểu quyết.
4. Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.


VI. Hồ sơ sau Đại hội (22/4/2022):
1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
3. Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội.
4. Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)