Banner 7
Banner 6
Banner 5
banner slider 8
banner slider 4
banner slider 2
Banner 1
Đại hội đồng cổ đông 2021
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA BSC - (ĐĂNG NGÀY: 29/3/2021)

I/ Thư mời họp:

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II/ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021:
1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban TGĐ
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
9. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021.
10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
12. Tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13. Tờ trình về việc Ban hành quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị.
14. Tờ trình về việc Ban hành quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
15. Tờ trình nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu BSC của nhóm cổ đông
           (Đính kèm công văn của nhóm cổ đông)

III. Dự thảo:
1. Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
1A. Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
2A. Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị.
4. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

IV. Biểu mẫu:
1.Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
2.Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết

VI. Hồ sơ sau Đại hội (19/4/2021)
 1.Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty.
2. Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội.
3. Điều lệ hiện hành của Công ty.
4. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
5. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
6. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát