banner slider 2
Banner 1
Báo cáo tài chính

Báo có kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành năm 2019
Báo có kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính Riêng của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành năm 2019
Báo cáo tài chính Riêng Quý 4/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019
Báo cáo tài chính Riêng Quý 3/2019
Báo cáo tai chính Hợp nhất Quý 3/2019
Báo cáo Tài chính Riêng Quý 2/2019
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2/2019
Báo cáo tài chính Riêng Quý 2/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2019
Báo cào tài chính Hợp nhất Quý 1/2019
Báo cáo tài chính Riêng Quý 1/2019
Báo cào kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính Hợp nhất của Công ty CP DIch5 vụ Bến Thành năm 2018
Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Riêng - Của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành năm 2018.
Báo Tài chính Hợp nhất Quý 4/2018
Báo cáo Tài chính Riêng Quý 4/2018
Báo cáo Tài chính Riêng Qúy 3/2018
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Qúy 3/2018
Báo cáo Tài chính Riêng Qúy 2/2018
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Qúy 2/2018
Báo cáo Tài chinh Riêng Quý 1/2018
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1/2018
Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính Hợp nhất Công ty cP Dịch vụ Bến Thành
Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính - Riêng Công ty CP Dịch vụ Bến Thành năm 2017
Báo cáo Tài chính Quý IV/2017
Báo cáo Tài chính Qúy III/2017
Báo cáo soát xét thông tin Tài chính giữa niên độ về Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017.
Báo cáo tài chính Quý II/2017
Báo cáo Tài chính Quý I/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
Báo cáo tài chính Quý III/2016
Báo cáo tài chính Qúy III/2016
Báo cáo soát xét thông tin Tài chính niên độ về báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016
Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính Quý II/2016
Báo cáo tài chính Quý I/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
Báo cáo kết quả công tác soát xét về Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
Báo cáo Tài chính Quý II/2015
Báo cáo Tài chính Quý I/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
Báo cáo tài chính Qúy IV/2014
Báo cáo tài chính Qúy III/2014
Báo cáo kết quả công tác soát xét về Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tài chính Qúy II/2014
Báo cáo Tài chính Qúy I/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 - NEW

Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2013
Báo cáo Tài chính Qúy III năm  2013
Báo cáo kết quả công tác soát xét về báo cáo Tài chính cho 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo Tài chính kế toán Qúy II năm 2013

Báo cáo Tài chính kế toán Qúy I năm 2013

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 -  (Download)

Báo cáo tài chính quý III năm 2012( Download )

Báo cáo soát xét về báo cáo tài chính ( Download )

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính 6 tháng năm 2012( Download )

Bổ sung thuyết minh báo cáo kiểm toán năm 2011 ( Download )

Báo cáo kiểm toán hợp nhất ( Download )

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2012 ( Download )

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011 ( Download )

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2011 ( Download )

Báo cáo tài chính qúy II năm 2011 ( Download )

Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán ( Download )

Báo cáo tài chính năm 2010 hợp nhất đã kiểm toán Download )

Báo cáo tài chính qúy I năm 2011 ( Download )

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011 Download )