banner slider 8
banner slider 8
banner slider 6
banner slider 5
banner slider 4
banner slider 3
banner slider 2
Banner 1
Đại hội Đồng Cổ đông 2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Biên bản kiểm phiếu Bầu BKS bổ sung NK 2017 -2022
Biên bản kiểm phiếu các vấn đề chung của ĐHĐCĐ thường niên 2018
Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 

Tờ trình về từ nhiệm và Bầu Bổ sung thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2017-2022
Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018
Thông báo về việc ứng cử, đề cử Nhân sự Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty BTSC
Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cty BTSC
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2018 của Cty BTSC.
Thư ứng cử/đề cử bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Cty BTSC
Thông tin cá nhân ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2022) của Cty BTSC.
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2018
Công văn CBTT về việc từ nhiệm của thành viên BKS
Đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS