banner slider 8
banner slider 8
banner slider 6
banner slider 5
banner slider 4
banner slider 3
banner slider 2
Banner 1
Đại hội đồng cổ đông 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tờ trình về danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát Công ty BTSC nhiệm kỳ III (2017-2022)

Tờ trình về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty BTSC nhiệm kỳ III (2017-2022)

Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện mua chỉ định và chuyển nhượng mặt bằng số 48 - 50 - 52 Trần Hưng Đạo, Quận 1 

Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III ( 2017-2022)

Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017)

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty BTSC

Thông tin cá nhân ứng cử/đề cử  thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 -2022)  

Thông tin cá nhân ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

Thư ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

Giấy ủy quyềntham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu TV.HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Dự thào chương trình Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017