banner slider 8
banner slider 8
banner slider 6
banner slider 5
banner slider 4
banner slider 3
banner slider 2
Banner 1
Đại hội đồng cổ đông 2019
Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
 CBTT Về việc từ nhiệm chức danh Trưởng BKS và Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Tài chính năm 2019
Báo cáo của Ban kiểm soát 2018
Báo cáo tình hình Kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019
Thông tin cá nhân ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) của Cty BTSC
Thư ứng cử đề cử vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) Của Cty BTSC
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Cty BTSC
Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 của Cty BTSC
Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty BTSC
Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018
Báo cáo Hoạt động HĐQT 2018 và PH hoạt động năm 2019
Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019
Tờ trình về việc Từ nhiệm Thành viên BKS và Bổ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cô đông tham dự ĐHĐCĐ 2019
Biên bản kiểm phiếu các vấn đề chung của ĐHĐCĐ 2019
Biên bản kiểm phiếu bầu bô sung thành viên BKS
Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019